Wszystkie aktualności

Opolski Kongres ESG

20 czerwca 2024 roku Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy oraz Fundacja Park były partnerem Opolskiego Kongresu ESG, którego organizatorem była Fundacja Uniwersytetu Opolskiego
w partnerstwie z PKO Bank Polski, Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki i Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Kongres odbył się na Zamku w Mosznej, tematyka była ciekawa i bardzo ważna, ponieważ omawiane zagadnienia dotyczyły obecnych regulacji ESG, które zobowiązują coraz większą ilość przedsiębiorców do działania w ramach zrównoważonego rozwoju.
Poruszone zostały zagadnienia w następujących sektorach gospodarki: energetyka, rolnictwo, przemysł i budownictwo.

Podczas kongresu omówione zostały możliwości finansowania narzędzi wspierających politykę ESG, raportowanie wskaźników oraz realizacja inwestycji w kwestii rosnących wymagań środowiskowych.

To już drugie wydarzenia dotyczące zasad wprowadzenia ESG w firmach, którego KKPP oraz Fundacja Park były partnerami.

Więcej informacji: https://fundacjauo.pl/wpis/opolski-kongres-esg-fundacji-uo-podsumowanie-wydarzenia/

Kobieta w spektrum autyzmu

Kobieta w spektrum autyzmu…..pod tym hasłem 18 czerwca br. odbyła się prelekcja organizowana przez Fundację Park. Prowadzącą wydarzenie była pani Ewa Furgał – założycielka i prezeska Fundacji „Dziewczyny w Spektrum”, autorka książek i publikacji o tematyce spektrum, jak również przeciwdziałania dyskryminacji, laureatka nagrody Fundacji Polcul za działalność obywatelską.
Spotkanie dotyczyło Spektrum Autyzmu u kobiet i dziewcząt, trudności postawienia diagnozy, kwestii maskowania, wsparcia szerokorozumianego – tego medycznego i finansowego, funkcjonowania w życiu codziennym – prywatnym i zawodowym. Uczestnikami spotkania były głównie kobiety, które zmagają się z tematem Spektrum Autyzmu, diagnozą własną lub swoich bliskich. Prowadząca pomogła zrozumieć samo pojęcie Spektrum Autyzmu, odpowiadała na pytania jak funkcjonować w środowisku, na co zwracać należy szczególną uwagę, gdy współpracujemy z osobą w Spektrum oraz jak wspierać osoby ze Spektrum Autyzmu w naszym otoczeniu.

Dziękujemy wszystkim uczestniczącym w prelekcji, wnioski i komentarze 40 uczestników dają nam poczucie, że temat jest ważny i z pewnością jako Fundacja będziemy go kontynuować.

Dla zainteresowanych omawiane zagadnienia w załączonej prezentacji.

Projekt „OTWARTE DRZWI” – harmonogram

Fundacja Park zaprasza do udziału w programie „OTWARTE DRZWI”, w ramach którego organizowane są bezpłatne indywidualne spotkania dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży znajdujących się w kryzysach emocjonalnych.

Spotkania prowadzone będą przez certyfikowanego i doświadczonego specjalistę.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 14 marca w godz. 18:00 – 20:00 w biurze Fundacji Park przy ul. Wojska Polskiego 16f.

W celu umówienia spotkania prosimy o zgłoszenie pod nr tel.: 530 263 583, 574 708 115 lub e-mail: fundacja@fundacja-park.pl

Projekt „OTWARTE DRZWI” – spotkania w 2024 roku

Fundacja Park zaprasza do udziału w programie „OTWARTE DRZWI”, w ramach którego organizowane są cykliczne i bezpłatne spotkania dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży znajdujących się w kryzysach emocjonalnych.

W roku 2024 Fundacja Park poszerza projekt o możliwość wykonania konsultacji w zakresie potrzeby postawienia diagnozy ze spektrum autyzmu.

Spotkania prowadzone będą przez certyfikowanego i doświadczonego specjalistę.
Najbliższe spotkanie odbędzie się 18 stycznia w godz. 18:00 – 20:00 w biurze Fundacji Park przy ul. Wojska Polskiego 16f.

W celu umówienia spotkania prosimy o zgłoszenie pod nr tel.: 530 263 583, 574 708 115 lub e-mail: fundacja@fundacja-park.pl

Zakupu laptopa oraz sprzętu do nagrywania podcastów

Fundacja Park informuje, że dokonała zakupu laptopa oraz sprzętu do nagrywania podcastów, który będzie wykorzystywany do działań statutowych fundacji tj. edukacyjno – wspierających. 

Zakupiony sprzęt został dofinansowany w kwocie 7 000,00 zł  zgodnie z zawartą umową między Fundacją Park a Województwem Opolskim na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego w 2023 roku pn. ,,Nowoczesna infrastruktura dla NGO w Opolskim”
– umowa nr BDO.614.23.152.2023.

Projekt „OTWARTE DRZWI” trwa!

Fundacja Park przypomina, że projekt „Otwarte Drzwi” trwa i zapraszamy do udziału w nim rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży borykającej się z kryzysami psychicznymi.

Kolejne spotkania odbędą się wg poniższego harmonogramu:

 • 19 października – godz. 18:00 – 20:00 – biuro Fundacji Park, ul. Wojska Polskiego 16f
 • 16 listopada – godz. 18:00 – 20:00 – biuro Fundacji Park, ul. Wojska Polskiego 16f
 • 14 grudnia – godz. 18:00 – 20:00 – biuro Fundacji Park, ul. Wojska Polskiego 16f

Zgłoszenia przyjmowane są pod nr telefonu: 530 263 583 lub 574 708 115.

Więcej informacji na stronie https://fundacja-park.pl/

„OTWARTE DRZWI” – program spotkań grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży w kryzysach psychicznych.

Fundacja Park już od września zaprasza do udziału w programie „OTWARTE DRZWI”, w ramach którego organizowane będą cykliczne i bezpłatne spotkania grup wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży borykającej się z kryzysami psychicznymi. Spotkania prowadzone będą przez certyfikowanych i doświadczonych terapeutów, co pozwoli na pogłębienie wiedzy w zakresie rozumienia tematu i radzenia sobie z nim oraz własnymi emocjami, a także wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami grupy.

Podejmując temat zapobiegania i wspierania dzieci i młodzieży w kryzysach psychicznych, mamy świadomość, że ich rodzice i opiekunowie również potrzebują wsparcia, dystansu, zrozumienia i wysłuchania. W ramach „OTWARTYCH DRZWI” chcemy stworzyć taką przestrzeń, w której będzie można otrzymać potrzebne informacje, podzielić się problemami, czerpać z doświadczeń innych i wzmocnić poprzez  empatyczne współdziałanie i rozmowę.

Wszelkie informacje i terminy spotkań na stronie: www.fundacja-park.pl

Harmonogram spotkań:

 • 14 września; godz. 18:00 – 20:00 – biuro Fundacji Park; ul. Wojska polskiego 16f
 • 28 września; godz. 18:00 – 20:00 – biuro Fundacji Park; ul. Wojska polskiego 16f

Zapraszamy.

Fundacja PARK z dofinansowaniem

25 sierpnia br. mieliśmy ogromną przyjemność gościć w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu i jako jedna ze 115 organizacji pozarządowych  podpisać umowę na dofinansowanie naszej działalności. Grant w wysokości 7 tys. zł został nam przyznany w  ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wsparcia rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego w 2023 roku pn. ,,Nowoczesna infrastruktura dla NGO w Opolskim”, skierowanego do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach pozyskanych środków doposażymy biuro Fundacji i wesprzemy realizacje działań statutowych.

Informacja z uroczystego podpisania umów pod linkiem: https://www.opolskie.pl/2023/08/beda-jeszcze-bardziej-skuteczni/

Za nami warsztaty przeciwdziałania kryzysom i samobójstwom dzieci i młodzieży.

Śmierć dziecka jest niewyobrażalną tragedią, próba samobójcza szokiem i traumą, a pytanie czy mogłam/mogłem coś zrobić, jakoś zapobiec – wyniszczającym koszmarem – tak rozpoczęliśmy kampanię zachęcającą zainteresowanych do wzięcia udziału w warsztatach  dotyczących wsparcia dzieci i młodzieży w kryzysie. Ofertę kierowaliśmy do kadry pedagogicznej szkół podstawowych
i średnich naszego Miasta i Powiatu oraz Mieszkańców zainteresowanych pogłębieniem świadomości i praktycznych umiejętności właściwej obserwacji dziecka, dobrej rozmowy i faktycznego udzielenia wsparcia w jego trudnościach.

Dlaczego?

 • Dlatego, że statystyki przerażają a za każdą pojedynczą cyfrą czy procentem kryje się tragiczna historia młodego człowieka i jego bliskich oraz uczestników życia czy to społecznego czy szkolnego;
 • Dlatego, że każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, gdy obok znajdzie się młody człowiek, który różnymi – nie zawsze oczywistymi – sposobami będzie wołał o pomoc. 
 • Dlatego, że warto zadziałać, umieć rozpoznać symptomy, zrozumieć kryzys dziecka, słuchać
  i usłyszeć oraz wesprzeć na czas, by uratować młode życie …. 
 • Dlatego, abyśmy nie musieli nigdy zadać sobie tego obciążającego pytania: czy można było jakoś zapobiec….

Wykłady odbyły się w kwietniu 2023r. i zostały poprowadzone przez fachowców, praktyków, certyfikowanych suicydologów zrzeszonych przez Partnera wydarzenia, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne. 

Wśród poruszanych w autorskich programach zagadnień znalazły się tematy:

 • Od kryzysu psychicznego do zachowań autodestrukcyjnych – charakterystyka, rozpowszechnienie i rozpoznawanie stanów depresyjno-lękowych, samouszkodzeń i zachowań samobójczych
 • Pierwsza pomoc emocjonalna – dostrzeganie trudności wśród zmian w zachowaniu uczniów, nawiązanie kontaktu, rozmowy w kierunku poszukiwania rozwiązań problemów, naturalnej sieci wsparcia i aktywizowania posiadanych przez młodzież zasobów, ocena bezpieczeństwa (w tym ryzyka suicydalnego).
 • Współpraca z rodziną i instytucjami pomocowymi – ustalanie z młodymi osobami informowania ich rodziców lub opiekunów prawnych o zachowaniach problemowych, przekazanie informacji w rozmowie i na piśmie, sposoby monitorowania działań opiekunów, interwencje w sytuacji braku współpracy, system wsparcia w sytuacji kryzysu psychicznego poza szkołą.
 • Dane dot. zdrowia psychicznego i zachowań samobójczych – z czym się mierzymy?
 • Objawy kryzysu emocjonalnego/samobójczego – jak rozpoznać?
 • Wpływ kryzysu emocjonalnego na funkcjonowanie szkolne nastolatka
 • Jak budować pozytywny klimat w szkole?
 • Jak reagować na kryzys emocjonalny/samobójczy ucznia.
 • Dostosowania procesu edukacyjnego do aktualnego funkcjonowania psychofizycznego ucznia w kryzysie.
 • Powrót ucznia po próbie samobójczej do szkoły.

Podczas wykładu otwartego pt. „Każdy z nas jest ratownikiem” trenerka zobrazowała jak należy podjeść do rozmowy z młodą osobą w kryzysie, często zablokowaną czy nawet agresywną, często w depresji, pogorszonym stanie psychicznym i jak konsekwentnie podejmować próby dotarcia, a potem właściwego wsparcia w potrzebie.

Łącznie w tej edycji projektu udział wzięło ponad 150 osób. Poziom spotkań oceniony został wysoko, a my mamy ogromną nadzieję, że pozyskana wiedza, pogłębione umiejętności będą pracowały na wzrastające wskaźniki szczęśliwych rozwiązań dla trudnych spraw.